شرح وظايف حوزه معاونت آموزشي دانشكده

 

 

 

اداره خدمات آموزشي وتحصيلات تكميلي

 

o انجام امور ثبت‌نام و انتخاب واحد، حذف و اضافه و حذف اضطراري

o صدور گواهي‌نامه اشتغال به تحصيل

o مكاتبه با آموزش كل دانشگاه در رابطة با امور تحصيلي دانشجويان

o ارائه‌ آمارهاي ترميك وسالیانه

o دريافت ليست نمرات و تفكيك و ارسال به خدمات رايانه‌اي دانشگاه

o صدور ريزنمرات ترميك و كلي

o معرفي دانشجويان جهت ميهمان شدن به دانشكده‌ها يا دانشگاههاي ديگرو ثبت نمرات آنان

o پذيرش دانشجويان ميهمان از ساير دانشكده‌ها يا دانشگاهها و ارسال نمرات در پایان دوره میهمانی

o ارائه واحدهاي هر نیمسال تحصيلي به گروه آموزشي مربوطه

o هماهنگي با اساتيد گروه آموزشي مربوطه و يا اساتيد مدعو جهت شروع ترم تحصيلي

o همكاري در برگزاري امتحانات پايان ترم

o ارائه راهنمايي به دانشجويان انتقالي يا تغيير رشته و انصرافي

o نوشتن دروس معافي دانشجويان انتقالي و تغيير رشته

o گرفتن كد جديد در رابطه با تغيير سرفصل‌هاي رشته‌هاي تحصيلي

o برنامه‌ريزي كلاسهاي هر نیمسال تحصيلي

o معرفي دانشجويان مشروط به اداره كل آموزش دانشگاه و ارسال اخطاريه به والدين دانشجو در اعمال مقررات مربوط به اين رشته از دانشجويان

o معرفی دانشجویان ممتاز در هر دوره تحصیلی

o ثبت اصلاحیه های آموزشی

o ارائه دروس و برنامه های کلاسی در وب سايت دانشكده جهت انتخاب واحد دانشجویان

o ثبت دروس معافی دانشجویان انتقالی و تغییر رشته

o بررسی و تایید صحت ورود نمرات پایان ترم دانشجویان

o تهیه وارسال قراردادهای حق التدریس اساتید مدعو و ارسال جهت پرداخت

o ارائه فرمهاي تسويه‌حساب به دانشجويان فارغ‌التحصيل

o تهيه و ارسال گواهي فراغت از تحصيل دانشجويان به آموزش كل دانشگاه

o بررسي دانشنامه‌هاي ارسالي از اداره كل آموزش و ارسال جهت امضاي رياست دانشكده

o ارائه آمار فارغ‌التحصيلان در هر ترم و ثبت كامپيوتري اطلاعات آنان

o تهية ريزنمرات جديد از ريزنمرات مخدوش وقديمي

o پرينت فرمهاي انتخاب واحد، حذف و اضافه، حذف نهايي و ليست‌هاي كامپيوتر نمره

o ثبت ليست‌هاي نمرات پايان ترم

o ثبت اصلاحيه‌هاي آموزشي

o ثبت و ارائه كد جديد به دروس دوره‌هاي جديد آموزشي

o ثبت دروس معافي دانشجويان انتقالي

o صدور ريزنمرات ترميك و كلي و همچنين ريزنمرات مخدوشي و قديمي

o ثبت‌ نامه‌هاي وارده و صادره از اداره خدمات آموزشي

o هماهنگي با مركز خدمات رايانه‌اي معاونت آموزشي دانشگاه در رابطه با امور رايانه‌اي آموزش

o انجام امور پايان نامه ازجمله صدور ابلاغهاي اساتيد راهنماومشاور وپيگيري گزارشات دوره اي روند انجام پايان نامه ودرنهايت حضور در جلسات دفاع دانشجويان وپيگيري نمرات آنان

o صدور احكام حقوقي دانشجويان مقطع دكتريواحد آزمون و ارزشيابي

اين اداره عهده‌دار برگزاري امتحانات پايان هر نيمسال تحصيلي جهت دانشجويان اين دانشكده اعم از كارداني، كارشناسي و كارشناسي‌ارشد و دكتري مي‌باشد كه اهم وظايف اداره امتحانات به شرح ذيل مي‌باشد:

o  برنامه‌ريزي كلي امتحانات كليه رشتته‌ها در بازه زماني قانوني

o  اعلام برنامه امتحانات به اساتيد و گروهها

o  تعيين برنامه مراقبين، مسئولين حوزه و ناظرين و اعلام به آنها

o  مشخص نمودن تعداد دانشجويان هر درس جهت تكثير اوراق امتحاني

o  تهيه صورتجلسه و پيوست نمودن فرم حضور و غياب براي هر امتحان

o  تهيه ليست دانشجويان ميهمان به اين دانشكده و اعلام آن به اساتيد و پيگيري نمرات آنها

o  دريافت نمرات پس از برگزاري امتحانات و اعلام آن به معاونت آموزشی و مراجع ذیربط

o هماهنگي‌هاي لازم جهت حسن اجراي امتحانات با همكاري مراقبين و ناظرين گروه‌ها، مسئولين حوزه‌هاي امتحاني و رفع اشكالات موجود

o ارزشيابي اساتيد هر ترم توسط دانشجويان هر رشته انجام مي‌شود كه معمولاً در 1 ماهه آخر ترم و قبل از شروع امتحانات بصورت اينترنتي انجام مي‌شود. نحوه اظهار نظر دانشجو بصورت فرمهايي است كه در سايتي به آدرس www.Eval.Tums.Ac.ir  قرار دارد و بازه زماني ارزشيابي نيز در هر ترم توسط نمايندگان رشته‌ها و بردهاي آموزشي به دانشجويان اطلاع‌رساني مي‌شود.

o واحد ارزشيابي كلاسي نظارت بر نحوه عملكرد تشكيل يا عدم تشكيل كلاسها را دارا بوده و با دانشجوياني كه به هر دليل بدون هماهنگي يا با هماهنگي با استاد و يا گروه اقدام به منحل كردن كلاس مي‌نمايند برخورد قاطع مي‌نمايد.

واحد سمعي و بصري

o  تهيه و سفارش خريد دستگاهها و منابع سمعي و بصري

o  امانت مواد سمعي و بصري

o  راهنمايي استفاده از دستگاه ها به كاربران

o  راه اندازي و پشتيباني دستگاه هاي ويدئو پروژكتور كلاس هاي درس

o  راه‌اندازي مراسم مختلف مذهبي، فرهنگي و تصويربرداري