شرح وظايف معاونت دانشجويي فرهنگي دانشكده

 

  

- دریافت تعهد نامه محضری از دانشجویان ورودی جدید و بررسی آنها و رفع اشکال آنها و ارسال آن به امور  دانشجویی دانشگاه جهت اسکن و پس از بازگشت آنها ، نگهداری در آرشیو امور دانشجویی

- ثبت نام دانشجویان متقاضی دریافت کمک هزینه تحصیلی در پورتال  رفاه

-ثبت درخواست وام ضروری و ودیعه مسکن دانشجویان متقاضی در پورتال اداره رفاه وبررسی مدارک و  ارسال فرم ها ی تکمیل شده به امور دانشجویی دانشگاه

-اطلاع رسانی به دانشجویان در مورد فعالیتهای واحد امور دانشجویی

-تعویض قفلهای خراب کمدهای دانشجویی و اختصاص کمد به دانشجویان متقاضی

-داشتن ارتباط مستمر کارشناسان این واحد با کارشناسان معاونت دانشجویی دانشگاه

-صدور فرم اعلام وضعیت بدهی برای دانشجویان فارغ التحصیل

-ارسال اصلاحیه فرم میزان بدهی دانشجویانی که تاریخ فارغ التحصیلی آنها اشکال داشته است و پیگیری آن از امور دانشجویی دانشگاه.(همکاری با اداره آموزش می باشد)

- معرفی دانشجویان میهمان و انتقالی به امور دانشجویی دانشگاه جهت دریافت کارت دانشجویی و تغذیه

-همکاری با اداره امتحانات دانشکده در برگزاری امتحانات

-همکاری با اداره امور خوابگاهها

-معرفی دانشجویان که در تابستان واحد تابستانی و پروژه دارند به اداره امور خوابگاهها

-ارتباط با واحد تربیت بدنی دانشگاه

-اطلاع رسانی به دانشجویان مقاطع ناپیوسته در مورد مشخص کردن وضعیت بدهی مقطع گذشته

-اطلاع رسانی حج عمره دانشجویی

-اطلاع رسانی جهت انتخاب دانشجوی نمونه 

- برگزاری جشن دانشجویان جدیدالورود

-دریافت کارت دانشجویی دانشجویی دانشجویان جدیدالورود از معاونت دانشجویی دانشگاه و مرتب نمودن آنها و توزیع آنها بین دانشجویان 

-اطلاع رسانی برنامه های فرهنگی معاونت دانشجویی دانشگاه به دانشجویان دانشکده

-همکاری در برگزاری مناسبت های ملی و مذهبی

-ارتباط با تشکلهای دانشجویی

-پیگیری امور تشکل های دانشجویی

-برگزاری اردوهای دانشجویی