شرح وظايف معاونت پشتيباني دانشكده

·         اداره امور اداري:

- پيش بيني و برآورد نيروي انساني مورد نياز و برآورد تجهيزات و لوازم و ابزار لازم در سطح قسمت‌هاي تحت سرپرستي

- نظارت بر حسن اجراي قوانين، آيين نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها

- اقدام در مورد مكاتبات واحد محل خدمتي بامراجع و ساير مؤسسات و همچنين حضور در مراجع و محاكم اداري و قضايي به عنوان نماينده واحد محل خدمتي در حدود اختيارات تفويضي

- نظارت و سرپرستي قسمت‌هاي خدمات اداري از قبيل دبيرخانه، انبار، كارگزيني، تداركات، انتظامات و ... حسب مورد

- نظارت بر ارزشيابي و عملكرد كاركنان تحت سرپرستي به منظور بهبود كيفيت خدمات آنان

- تهيه گزارش از مشكلات، پيشرفتها و فعاليتها جهت سرپرست مربوطه

- برقراري ارتباط و ايجاد هماهنگي بين بخشي در ساير قسمت‌هاي واحد خدمتي

- ارتقاءسطح معلومات اداري از طريق طي دوره‌هاي آموزشي شغلي و برنامه‌هاي نرم افزاري

- انجام ساير اموري كه در حدود وظايف اداري از طرف سرپرست مربوطه ارجاع مي‌گردد.

- نظارت بر فعاليتها و عملكرد طبقات شغلي زيردست در جهت اطمينان از صحت عملكرد آنان

- پيش بيني و پيشنهاد لوازم و تجهيزات پرسنلي مورد نياز در واحد محل خدمت و پيگيري لازم براي تأمين و رفع موانع احتمالي احتياجات مربوطه

- انجام امور برنامه ريزي و سرپرستي واحد كارگزيني و نظارت بر عملكرد كاركنان تحت سرپرستي

- تهيه گزارش از مشكلات، پيشرفتها و فعاليتها جهت سرپرست مربوطه

- كسب دستور و برنامه كار از سرپرست مربوطه

- انجام امور مربوط به تعاون و رفاه كارمندان

- تهيه پيش نويس مكاتبات اداري و استخدامي احكام حقوقي و انتقال و مأموريت و انواع مرخصي‌ها

- مرتب نمودن اطلاعات و آمار جمع‌آوري شده و انتقال آنها به پرونده‌هاي مربوطه

- تهيه پيش نويس خلاصه پرونده استخدامي و صورت برداري از اوراق طبق دستور مقام مافوق درحد مطالب معين

- افزايش مهارتهاي شغلي از طريق شركت در دوره‌هاي آموزشي و بازآموزي مربوطه

- تهيه گزارش از مشكلات، پيشرفتها و فعاليتها جهت سرپرست مربوطه

·      واحد دبيرخانه :

- دريافت و تحويل كليه نامه‌هاي اداري

- ثبت نامه‌هاي وارده و صادره

- تحويل نامه‌هاي مختلف به اپراتورها

- اجرای اتوماسیون اداری

 

·      اداره امور حسابداري:

- انجام امور مربوط به كليه پرداختهاي پرسنلي همچنين حق التدريس استادان

- خريد اقلام مصرفي و ملزومات و وسائل و تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي مورد نياز دانشكده

- حفظ و نگهداري اموال دانشكده

- نگه داري و ذخيره سازي كليه وسايل و اقلام مصرفي و غيرمصرفي

·         

         مديريت امور عمومي:

·         واحد نقليه

- نقل و انتقال كاركنان و استادان بر مبناي مأموريت‌هاي اداري

- نقل وانتقال مربيان كارآموزي

·         واحد تاسيسات

- تعمير و نگهداري كلية وسايل و تأسيسات دانشكده

·         واحد خدمات

- نظافت کلی و تمیز کاری دانشکده