تحول اداری در سه گروه طبقه بندی شده است :

1)      آن دسته از تحولاتی که به شدت به قوانین گره خورده اند.

2)      آن دسته از تحولاتی که توسط مدل های اقتصادی به وجود آمده اند و به منظور ارتقای کیفیت خدمات بخش عمومی توسعه یافته اند .

3)      آن دسته از تحولاتی که توسط توجه به حقوق هر فرد بازنگری شده اند و نیازهای افراد را برآورده می کنند.