«6 چالش پیش روی تحول اداری»

 

1)      چالش مدیریتی

2)      چالش مربوط به کیفیت (کارایی، اقتصاد و اثربخشی)

3)      چالش  مشارکتی (رفتار دوستانه با شهروندان)

4)      چالش حرفه گرایی(خط مشی ها و مهارت ها و تجربیات متخصصین)

5)      چالش مربوط به مسئولیت پذیری (محدود کردن هزینه های بخش دولتی، طراحی مجدد شرایط رفاهی)

6)      چالش مربوط به عدم تمرکز گرایی(به شهروندان نزدیک تر بودن)