رئیس اداره امور اداری : خانم افسانه ترکمانی

تلفن: 88391410

شرح وظایف

1

1. دريافت دستور و برنامه كار از معاونت اداری و مالی دانشكده.

2. نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي.

3. صدور دستورهای لازم بمنظور ايجاد هماهنگي بين واحدهاي تحت سرپرستي.

4. راهنمایی كاركنان تحت سرپرستي و سازماندهي فعاليت‌هاي مربوطه و تقسيم كار وتعيين وظايف   و حدود اختيارات و مسئوليت واحدهاي تحت سرپرستي.

5. نظارت بر حسن انجام امور بهبود مدیریت و تحول اداری.

6. نظارت و انجام امور سازمان مجازی و قطب دانشکده .

7. نظارت بر حسن انجام امور كارگزيني كاركنان برابر قوانين و مقررات استخدامي.

8. نظارت بر حسن امور بانک های اطلاعاتی و تهیه آمار های پرسنلی.

9. بررسي و كنترل نامه‌هاي تهيه شده وپاراف آنها.

10. بررسي و رسيدگي به امور حضو و غياب ، عملکرد و ترفیعات .

11. گردآوری قوانین و مقررات کارکنان و اعضاء هیات علمی .

12. نظارت و سرپرستي امور دفتری و بایگانی .

13. شركت در كميته ها ، سمينارها و جلسه هاي مختلف و گزارش هاي لازم جهت استحضار مقام محترم اداری و مالی دانشكده.

14. انجام ساير امور برابر دستور مقام مافوق