رئیس حسابداری: محمدرضا حیدری

تلفن: 88982830

شرح وظایف

1-  اداره امور مالی و محاسباتی و تهیه و تنظیم دفاتر و صورت حسابها بر طبق ضوابط و مقررات و ارائه بموقع آنها به امور مالی دانشگاه .

2-    نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و اوراق بهادار و همچنین انجام امور سپرده ها بر طبق مقررات مربوط .

3-    نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.

4-  تامین اعتبار در حدود اعتباراتی که از طرف دستگاه اجرائی تعیین و ابلاغ میگردد . پس از تطبیق با قوانین و مقررات مربوط .

5-  پرداخت هزینه ها در مورد اعتبارات ابلاغی پس از طی مراحل تشخیص ، تامین اعتبار ، تعهد ، تسجیل ، حواله و تطبیق آن با قوانین و مقررات مربوط .

6-  پرداخت علی الحساب و پیش پرداخت و واگذاری تنخواه گردان براساس اعتبارات ابلاغی پس از تطبیق با قوانین و مقررات با رعایت دستور العملهای مربوط و مراقبت در واریز بموقع آنها .

7-  مراقبت بر واریز بموقع تنخواه گردان کارپردازان و واحدهای تدارکاتی در مواعد مقرر و در صورت وقوع کسری اعلام به امور مالی دانشگاه ، بدیهی است در مواردی که دستور پرداختی بر خلاف مقررات به شما ارجاع میشود ، رعایت دقیق مفاد ماده 90 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه را تاکید می نماید.

8-   نظارت بر وصول و ایصال درآمدها و مطالبات واحد مربوط و نیز وصول و ارسال مالیاتهای تکلیفی و سایر کسورات قانونی در موعد مقرر .