سرپرست تجهیزات پزشکی:

 

شرح وظایف

 

 

1-      تهیه شناسنامه تجهیزات پزشکی طبق فرمت ارائه شده

2-      نظارت بر انعقاد قرارداد تعمیر، خرید و نگه داری تجهیزات پزشکی

3-      نظارت بر پیش فاکتورها و فاکتورهای خرید ارائه شده توسط شرکتهای نمایندگی

4-      عضویت در کمیته تجهیزات پزشکی بعنوان دبیر کمیته

5-      نظارت بر تعمیر و نگهداشت تجهیزات پزشکی

6-      نظارت بر خرید تجهیزات پزشکی

7-      انجام یا مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در رشته شغلی

8-      بازدید دوره ای از وسایل و تجهیزات

9-      تهیه بانک اطلاعات تجهیزات پزشکی و به روز رسانی آن