سرپرست انبار : سید مجتبی قاسمی اونجی

تلفن: 88982903

شرح وظایف

1-تطبیق کالاهای خریداری شده و تحویل شده به انبار با نمونه اصلی آنها

2-رسیدگی موجودی انبار و صورت برداری از کالا های موجود در انبار در فواصل معین و مطلع ساختن کارپرداز جهت تجدید سفارش

3-نظارت بر تمامی فعالیت ها و اجرای کامل مقررات مالی و انبار داری در انبارهای تحت سرپرستی

4-انجام سایر امور محوله از سوی مافوق