سرپرست انبار: سید مجتبی قاسمی

تلفن: 88982907
داخلی : 124

 

شرح وظایف

1-     تطبیق کالاهای خریداری شده و تحویل شده به انبار با نمونه اصلی آنها

2-     رسیدگی موجودی انبار و صورت برداری از کالا های موجود در انبار در فواصل معین و مطلع ساختن کارپرداز جهت تجدید سفارش

3-     نظارت بر تمامی فعالیت ها و اجرای کامل مقررات مالی و انبار داری در انبارهای تحت سرپرستی

4-     انجام سایر امور محوله از سوی مافوق