سرپرست تدارکات: اکبر آقاصادقی

تلفن: 123-88982905

شرح وظایف

 1-     نظارت برکلیه امور کارپردازی واحد متبوع و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی

2-     استعلام بها قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق

3-     دریافت درخواست های خرید