شناسنامه گروه آموزشي علوم آزمايشگاهي

تاريخ تأسيس : 1370      تعداد اعضاء : 16 نفر  

مقطع تحصيلي: كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته

رشته / رشته هاي تحصيلي: علوم آزمايشگاهي

هدف: تربيت نيروي انساني متخصص در سطح كارشناسي علوم آزمايشگاهي به منظور تأمين نيازهاي آزمايشگاههاي باليني وتخصصي ‌

 

 

نام و مشخصات مديريت، اعضاء هيئت علمي و كارشناسان گروه

رديف

نام‌ و نام‌خانوادگي

عنوان پست

مرتبه

آخرين‌مدرك‌تحصيلي

رشته‌تحصيلي

1

دکتر محمد کاظم شریفی یزدی 

مدیر گروه و عضو هيئت علمي

استاد

دكتري تخصصي  (Ph.D)

 ميكرب شناسي

2

دكتر ناهيد عين‌اللهي

عضو هيئت علمي ومعاونت آموزشی   دانشكده

استاد

دكتري تخصصي  (Ph.D)

بيوشيمي

3

سکینه عباسی

عضو هيئت علمي

دانشيار

دكتري تخصصي  (Ph.D)

ژنتیک انسانی با گرایش مولکولی

4

دكتر منيره رحيم خاني

عضو هيئت علمي

دانشيار

دكتري تخصصي  (Ph.D)

ميكرب شناسي پزشكي

5

دكتر ميترا زارع‌بواني

عضوهيئت علمي

دانشیار

دكتري تخصصي (Ph.D)

انگل‌شناسي‌پزشكي

6

دكتر فريبا نباتچيان

عضوهيئت علمي و سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده

دانشیار

دكتري تخصصي  (Ph.D)

بيوشيمي باليني

7

دكتر نسرين دشتي

عضوهيئت علمي

دانشیار

دكتري تخصصي  (Ph.D)

بيوشيمي باليني

8

دكتر عليرضا منادي سفيدان

عضو هيئت علمي

دانشیار

دكتري تخصصي  (Ph.D)

ميكرب شناسي

9

دكتر حمید چوبینه

عضو هيئت علمي

استادیار

دكتري تخصصي (Ph.D)

 بيولو‍ِژي توليد مثل

10

دکتر يوسف عرفاني

عضو هیئت علمی و معاون دانشجویی دانشکده

استادیار

دكتري تخصصي (Ph.D)

ميكروب شناسي پزشكي

11

دکتر بهرام نیک منش

عضو هیئت علمی

استادیار

دكتري تخصصي (Ph.D)

انگل‌شناسي‌پزشكي

12

آرزو جمالي

كارشناس

-

كارشناس ارشدودانشجوي (Ph.D)

ايمونولوژي

13

دلارام درگاهي

كارشناس

-

كارشناس‌ارشد

انگل شناسي پزشكي

14

محمد نیکپور نوری

كارشناس - کارشناس زیست شناسی

15

راضیه معصومی گودرزی

كارشناس

-

کارشناس

شیمی

16  مریم کیوانلو  کارشناس  -  کارشناس  علوم آزمایشگاهی