راهنماهای کمیته اخلاق 

راهنمای اخلاق در همه گیری بیماری های عفونی

ابلاغیه کمیته ملی اخلاق در خصوص رفع ابهام مصوبات کمیته ملی اخلاق 

دستورالعمل " پیاده سازی آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی "

" آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی "

دستورالعمل اخذ مصوبه کمیته اخلاق در ارزیابی بالینی وسایل پزشکی
** فرایند اخذ مصوبه  ** 

مصوبه کمیته ملی اخلاق در پژوهش در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی

راهنمای عمومی اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی 

راهنمای اختصاصی پژوهش های علوم پزشکی مرتبط HIV/ AIDS

راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی 

راهنمای اخلاقی کارآزماییهای بالینی

راهنمای اخلاقی پژوهش بر گامت و رویان

راهنمای اخلاقی پژوهش بر گروه های خاص

راهنمای اخلاقی پژوهش بر گروه های آسیب پذیر

سند جامع اخلاقی نظام دارویی کشور

راهنمای فارسی ارسال طرح نامه ها به کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش

راهنمایی برای تسریع فرآیند بررسی اخلاقی پایان نامه های دانشکده پرستاری و مامایی

رضایت نامه آگاهانه

راهنمای انگلیسی دانشجویان برای تسریع فرآیند بررسی اخلاقی پروپوزال

A Guide for Accelerating the Ethical Review Process of Thesis at School of Nursing and Midwifery

راهنمای انگلیسی ارسال طرح نامه ها به کمیته سازمانی اخلاقی در پژوهش
A guide to send proposals to the Organizational Ethics Committee to expedite the process of obtaining permits from the Committee

English informed consent