عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

نام دانشجو

تاریخ دفاع

طرح ترسیم جایگاه مفاهیم طب سنتی ایران در ساختار زبان
مشترک ابر اصطلاحنامه و شبکه معنایی

 دکتر فریدون آزاده

  دکتر مری

 دکنر قاضی میر سعید

خانم دکتر قریب

علی ولی نژادی

1387 / 05 / 29

ارزیابی وب گاه دانشگاه های علوم پزشکی منتخب کشور بر
 اساس معیارهای وب سنجی در سال 2008 میلادی

 دکنر قاضی میر سعید

دکتر حجت زراعتی

 دکتر فریدون آزاده

یسد بهمن میر علایی

1387 /11 / 29

بررسی زیر ساخت های مدیریت دانش درکتابخانه های مرکزی
 دانشگاههای علوم پزشکی کشور

 دکتر فریدون آزاده

دکتر درگاهی

 دکنر قاضی میر سعید

مجید نقی پور

1387 /11 / 29

بررسی تطبیقی شرح درس مبانی کتابداری و اطلاع رسانی در
 مقاطع مختلف اموزشی دانشگاههای منتخب ایران و جهان و
 ارائه راهکار پیشنهادی

 دکنر قاضی میر سعید

 دکتر مری

 دکتر فریدون آزاده

 امیر حسینی

پریسا پاسیار

1388 / 06/ 11

بررسی صحت مقالات استنادی پایان نامه های دوره دکترای
تخصصی پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی تهران و تبریز
در سال 1386

 دکتر فریدون آزاده

 دکنر قاضی میر سعید

خانم دکتر قریب

ریحانه واعظ

1388/ 07 / 12

بررسی میزان تولیدات علمی دانشگاه های علوم پزشکی تهران
و شیراز در پایگاههای اطلاعاتی web of science وscopus
 و مقایسه انها طی سالهای 2004-2008 میلادی

 دکنر قاضی میر سعید

 دکتر فریدون آزاده

 دکتر مری

فاطمه افتخاریان

1388 / 09 /21

مطالعه تطبیقی پوشش مجلات علمی ایرانی در پایگاههای
 اطلاعاتی منتخب جهانی در فاصله سالهای 2005-2009

 دکنر قاضی میر سعید

 دکتر فریدون آزاده

هیوا عبد خدا

1389 / 04/ 15

بررسی سطح تعالی سازمان  اسناد و کتابخانه ملی جمهوری
 اسلامی ایران بر اساس مدل سرآمدی EFQM

 دکتر فریدون آزاده

 دکتر درگاهی

نرگس نشاط

الهه حسن زاده دیزجی

1389 / 06 / 24

بررسی وضعیت سازماندهی مواد غیر کتابی در کتابخانه های
دانشکده ای و بیمارستانی دانشگاههای علوم پزشکی تهران
 و تبریز

 دکتر فریدون آزاده

خانم دکتر قریب

نسرین مکانی

1389 / 07/ 18

بررسی وضعیت خود استنادی نویسندگان و مجلات ایرانی و
 تاثیر آن بر شاخص هرش آن ها در پایگاههای استنادی
 scopus -web of science

 دکنر قاضی میر سعید-  دکتر درگاهی

دکتر جیران خوانساری

مرتضی همت

1390 / 03 / 31

بررسی نقش نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در تامین کتب
مورد نیاز کتابخانه های دانشکده ای دانشگاههای علوم پزشکی
تهران و شهید بهشتی در سال 1389

 دکتر فریدون آزاده

 دکنر قاضی میر سعید

شهناز نوری سندیانی

1390 / 08 / 4

بررسی و تحلیل روابط کتابشناختی کتاب های منتشره فارسی
 حوزه علوم پزشکی در فاصله سال های 1385-1389 بر
اساس الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتاب شناختی

 دکنر قاضی میر سعید

 دکتر فریدون آزاده -  دکتر نوروزی

مسعود محمدی

1390 / 08 / 29

بررسی وضعیت نمایه شدن مجلات لاتین مصوب علوم
پزشکی کشور در نمایه نامه های معتبر جهانی و تبی ....

 دکتر فریدون آزاده

 دکنر قاضی میر سعید -خانم دکتر قریب

عبد الا حد نبی الهی

1391 / 04 / 27

ارزیابی سامانه های تحت وب ارسال و داوری مقالات مجلات
 مصوب علوم پزشکی کشور در سال 1390

 دکتر فریدون آزاده

 دکنر قاضی میر سعید

 مهندس همتی

تانیا آزادی

1391 / 04 /28

بررسی رابطه خود استنادی با ضریب تاثیر مجلات پزشکی
لاتین ایرانی نمایه شده در پایگاه wos و isc در فاصله
 سالهای 2009-2006

 دکتر قاضی میر سعید

 دکتر فریدون آزاده

دکتر قانع

نادیا معتمدی

1391 / 06 / 25

بررسی میزان همپوشانی مقالات پزشکی در پایگاههای
 web of science , scopus از سال 2010   تا 2001
 

 دکتر قاضی میر سعید

 دکتر فریدون آزاده

زهرا پور امینی

1391 / 06 / 27

بررسی میزان انطباق ساختار مقالات لاتین علوم پزشکی
کشور در (SCIE )  science citation index –Expanded
نمایه نامه بر اساس استانداردهای پیشنهادی ونکور در سال 2010

 دکتر قاضی میر سعید

 دکتر فریدون آزاده

دکتر جیران خوانساری

عاطفه علایی

1391 /06 / 27

ارزیابی میزان آمادگی کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه علوم
پزشکی تهران

 دکتر قاضی میر سعید

 دکتر فریدون آزاده

رقیه علی پور

1392 / 10 / 30

بررسی ضرورت شکل گیری جایگاه کتابدار سیستم ها در
 عرصه فعالیت های کتابداری .....

 دکتر قاضی میر سعید

  دکتر فریدون آزاده

خانم دکتر قریب

امید یوسفیان زاده

1392 / 12/ 26

بررسی نظر مدیران و دانشجویان مراکز آموزش مجازی ....

خانم دکتر اسکروچی

خانم حسنی

 مریم زرقا نی

1393 / 02 /17

استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در تحلیل
شاخص های عملکرد
.....

خانم دکتر اسکروچی

خنم منیری

مژگان جان بزرگی

1393 / 02 /17

بررسی روش شناسی مقالات نمایه شده دانشگاه علوم
پزشکی تهران در .....

 علی بیک

خانم محقق

زینب باقری

1393 / 02 /24

ترسیم نقشه های علمی علوم دارویی کشورهای منتخب
 خاورمیانه ......

خانم طلاچی

دکتر صدقی

ناهید لونی

1393 / 03 /17

بررسی مقایسه ای منابع منتخب پزشکی مبتنی بر شواهد
 بر اساس مجموعه معیار های ....

 دکتر فریدون آزاده

 دکتر قاضی میر سعید

الهه امتی

1393 / 03 /19

بررسی وضعیت استناد به منابع اینترنتی در مقالات
مجلات علمی پژوهشی...

دکتر صدقی

دکتر رودباری

مریم حاصلی

1393 / 03 / 24

بررسی جایگاه علمی مراکز تحقیقاتی غددصدرون-ریز،
 دیابت و متابولیسم دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بر
 اساس تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه‌های اطلاعاتی
 منتخب با استفاده از روش
Exergy

 دکتر قاضی میر سعید

 دکتر فریدون آزاده

نادیا صنیعی

1393 / 06 / 25

بررسی ساختار مقالات مجلات مصوب کتابداری وزارت
علوم / تحقیقات و فناوری و تاثیر آن در نمایه نامه
 استنادی جهان اسلام در فاصله سالهای 1389-1391

 دکتر فریدون آزاده

 دکتر قاضی میر سعید

شنبم ذوالفقار زاده

1393 / 06/ 25

تعیین نقش دهنده های ارتباطی بین اشیاء محتوایی بر
اساس روابط مطرح در موجودیت های گروه اول الگوی
 ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی

 دکتر قاضی میر سعید

 دکتر فریدون آزاده

منیره قاسمی

1393 / 11 / 25

بررسی وضعیت شکاف دیجیتالی در بین اعضای هیات
 علمی گروههای آموزشی پروتزهای دندانی دانشکده های
دندانپزشکی دانشگاههای علوم پزشکی تهران در سال 1393

 دکتر قاضی میر سعید

 دکتر فریدون آزاده

خانم دکتر شیخ شعاعی

حسین دهداری راد

1393 /11 /29

بررسی وضعیت آرشیو مجلات مصوب کمیسیون نشریات
 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در مراکز
دانشگاههای و ارائه الگوی پیشنهادی برای تکمیل
 و رقومی سازی آنها

 دکتر فریدون آزاده

 دکتر قاضی میر سعید

محمد رضا چشم یزدان

1394 /02 /02

نیاز سنجی ارائه خدمات کتابداری بالینی به پزشکان و
پرستاران در محور اثر بخشی بالینی ذر بیمارستان
 منتخب در سال 1393

 دکتر فریدون آزاده

 دکتر قاضی میر سعید

پریسا بابایی خضر لو

1394 /04 /15

بررسی مقایسه ای منتخبی از موتورها و ابر موتورهای کاوش
 در بازاریابی اطلاعات بیماریههای شکاف کام و لب در
 فاصله سالهای 2015-2013

 دکتر قاضی میر سعید

 دکتر فریدون آزاده

حمیرا اصلا نی 

1394 /10 /23

امکان سنجی ارائه خدمات مرجع مجازی در کتابخانه های
 دانشکده ای دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران
 در سال 1394

 دکتر فریدون آزاده

 دکتر قاضی میر سعید

فریدخت سلحشوری

1394/11 /21

برسی مولفه ای هوش هیجانی و رابطه آن با مهارت های
 تفکر انتقادی کتابداری شاغل در کتابخانه ای ذانشکده ای
 دانشگاههای علوم پزشکی تهران ،ایران،شهید بهشتی
 در سال 1393

 دکتر فریدون آزاده

 دکتر قاضی میر سعید

 دکتر شیخ شعاعی

زهرا اعظمی

1394 /11 /25

 بررسی میزان بکارگیری مدیریت اطلاعات
شخصی (PIM)توسط اعضای هیات علمی
دانشکده های پیراپزشکی دانشگاه های
علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران
در سال1393

 دکتر فریدون آزاده   دکتر قاضی میر سعید  زهرا جدیدی  
         

 بررسی محتوای برنامه های آموزشی
دوره کارشنا سی ارشد کتا بخانه دیجیتال
در کشور های منتخب و ارائه برنامه آموزشی
پیشنهادی در شاخه پزشکی در سال 94- 95

  دکتر قاضی میر سعید  دکتر میترا قریب  مهشید لطفی  95/5
بررسی توان تکنيکی فناوری های NFC و RFID
در بهبود ارائه خدمات کتابخانه های دانشگاهی
و مقايسه آن دو بر اساس الگوی Beredy
دکتر قاضی میر سعید دکتر شیخ شعاعی طاهره صادقی 95/6/20

ارزیابی دستیاران دندانپزشکی دانشگاه‌های
علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی
و شاهد از نحوه دستیابی و میزان استفاده
از منابع لاتین الکترونیکی در سال 1395-1394

  دکتر قاضی میر سعید دکتر شیخ شعاعی آرزو غمگسار 95/6/24

 ارزیابی سطح کیفیت ارائه خدمات کتابخانه‌های
بیمارستانی منتخب در طرح تحول نظام سلامت
بر اساس مدل لایب کوال و رتبه‌بندی آن‌ها
بر مبنای مدل ویکور در سال 1395

  دکتر فریدون آزاده   دکتر قاضی میر سعید  محمد زارعی  95/11