مرکز تحقیقات بیماری های مشترک بین انسان و دام مركزي است كه در زمينه آموزش، پژوهش، درمان و پيشگيري از بیماری های مشترک بین انسان و دام فعاليت دارد.

 

اهداف :

·                    انجام تحقيقات بنيادي كاربردي در زمينه بیماری های مشترک بین انسان و دام

·                    ايجاد بانك اطلاعاتي  بیماری های مشترک بین انسان و دام كشور

·                    آموزش همگاني براي پيشگيري بیماری های مشترک بین انسان و دام

 

استراتژی:

 

مرکز تحقیقات بیماری های مشترک بین انسان و دام مركزي است كه كمك مي كند تا بروز بیماری های مشترک بین انسان و دام را در كشوربه حداقل رسانده و با آموزش به بيماران و ترويج بهترين متد درمان آنها ميزان اميد به زندگي و نيز كيفيت زندگي آنها را ارتقاء بخشد.

 

 رئیس مرکز : دکتر شریفی یزدی

معاون پژوهشی : دکتر حمید چوبینه

معاون اجرایی: دکتر بهرام نیک منش

 

شماره تماس : 64432349 -021 

Email:   zoonosis@tums.ac.ir