اعضای شورای پژوهشی مرکز:

 

دکترمحمد کاظم شریفی یزدی

دکتر حمید چوبینه

دکتر مصطفی رضائیان

دکتر مهدی محبعلی

دکتر محمد مهدی سلطان دلال

دکتر حمید عمادی کوچک

دکتر میترا زارع بوانی

دکتر حسین جباری