دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با قدمتی بیش از سه دهه بهره‌گیری، از استادان مجرب، فناوریهای جدید و دستیابی به حداکثر کارایی و اثر بخشی در راستای تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه سلامت و کسب جایگاه برتر در بین مراکز مشابه را چشم انداز خود قرار داده است.

ارتقا کمی و کیفی آموزش و پژوهش ، ایجاد شرایط یاددهی و یادگیری موثر و کارا جهت تامین بخشی از نیازهای کشوری در سطوح تخصصی علوم پیراپزشکی ماموریتی است که در این دانشکده به تبع فعالیت های زیر تحقق می یابد:

  • تحول در برنامه های آموزشی
  • تعیین اولویت های تحقیقاتی و همسویی با تحولات علمی در سطح جهانی
  • افزایش انگیزه در فراگیران و مدرسین
  • توانمند سازی نیروهای انسانی  متخصص
  • استفاده بهینه و مطلوب از منابع و تجهیزات
  • پایش مستمر و ارزشیابی های دوره ای از مدرسان و فراگیران مقاطع تکمیلی به استناد شاخص های جهانی با هدف ارتقای مهارتهای حرفه ای

     امید است زیر سایه الطاف الهی و همدلی و همکاری همه اساتید، پرسنل و دانشجویان در انجام این مهم موفق باشیم.

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                        دکتر وحید چنگیزی