دیدار با دانشجویان عزیز                                             دیدار با همکاران گرامی

شنبه ها 10-12                                                           دوشنبه ها 10-12

چهارشنبه ها 13-15                                                     سه شنبه ها 13-15