دفاع از پایان نامه خانم سحر خناری نژاد با عنوان " طراحی، ایجاد و ارزیابی سیستم پشتیبان تصمیم برای تشخیص و قابلیت پیگیری مراقبت از بیماران مالتیپل اسکلروزیس"

اساتید راهنما: خانم دکتر مرجان قاضی سعیدی- آقای دکتر عبدالرضا ناصر مقدسی

اساتید مشاور: خانم دکتر نیلوفر محمدزاده- خانم دکتر ناهید رمضان قربانی

اساتید داور: خانم دکتر شراره رستم نیاکان- آقای دکتر محمد علی صحرائیان

تاریخ دفاع : 1398/08/04ساعت 14