مقطع ارشد:

جدول برنامه دروس ارائه شده دانشجویان ارشد خون شناسی ورودی 97 و 98 در نیمسال اول 99-98

جدول برنامه دروس ارائه شده دانشجویان ارشد فناوری اطلاعات سلامت ورودی 97 و 98 در نیمسال اول 99-98

جدول برنامه دروس ارائه شده دانشجویان ارشد انفورماتیک پزشکی ورودی 97 و 98 در نیمسال اول 99-98

جدول برنامه دروس ارائه شده دانشجویان ارشد رادیوبیولوژی ورودی 97  در نیمسال اول 99-89

جدول برنامه دروس ارائه شده دانشجویان ارشد کتابداری ورودی 97 در نیمسال اول 99-98

 

 

مقطع دکترا:

جدول برنامه دروس ارائه شده دانشجویان دکترای انفورماتیک پزشکی ورودی98در نیمسال اول 99-98

جدول برنامه دروس ارائه شده دانشجویان دکترای مدیریت اطلاعات سلامت ورودی97 در نیمسال اول 99-98

 

جدول دروس کل دوره به تفکیک مقطع و رشته:

جدول دروس کل دوره رشته فناوری اطلاعات سلامت در مقطع ارشد

جدول دروس کل دوره رشته انفورماتیک پزشکی در مقطع ارشد

جدول دروس کل دوره رشته هماتولوژی در مقطع ارشد

جدول دروس کل دوره رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در مقطع ارشد

جدول دروس کل دوره رشته رادیوبیولوژی مقطع ارشد

جدول دروس کل دوره رشته انفورماتیک پزشکی مقطع دکترا

جدول دروس کل دوره رشته مدیریت اطلاعات سلامت مقطع دکترا

جدول دروس کل دوره رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی مقطع دکترا

 

جدول دروس کل دوره رشته هماتولوژی مقطع دکترا