ماموریت این دانشکده ، ارتقا کمی و کیفی آموزش و پژوهش در سطوح ملی و بین المللی می باشد که با ایجاد شرایط مطلوب یاددهی و یادگیری در حیطه علوم

پیراپزشکی و با انجام فعالیت های ذیل تحقق خواهد یافت:

 

الف- برنامه ریزی ، هدایت و انجام تحقیق و توسعه در حوزه های آموزش، پژوهش و فرهنگی

 

ب- توانمند سازی نیروی انسانی

 

ج- افزایش انگیزه در فراگیران و مدرسین

 

د- استفاده بهینه از منابع و تجهیزات

 

هـ- تحول در برنامه های آموزشی

 

ی – ارزشیابی مستمر در جهت توانمند سازی فارغ التحصیلان