ارزش های اصلی دانشکده ایجاد و حفظ محیط اسلامی ، توسعه فرهنگ تقوا، حفظ کرامات انسانی است. همچنین این دانشکده تاکید بر آموزش صحیح و اصولی دانشجویان فارغ از نژاد، دین، ملیت، زبان و فرهنگ رعایت موازین و اصول اخلاق حرفه ای را سر لوحه کار خود قرار داده است و در همه ابعاد کاری و جنبه های مختلف آموزش و پژوهش مشارکت ، همکاری و پاسخگویی را به کار می گیرد.