1.      اقدام در جهت ارتقاء جایگاه آموزشی، پژوهشی دانشکده در سطح کشور و منطقه 
  2.      تلاش جدی در زمینه‌های مختلف بین‌المللی سازی و تمهید شرایط مناسب‌تر جذب دانشجوی بین‌المللی
  3.        حرکت پرشتاب‌تر در جهت اهداف دانشگاه نسل سوم و چهارم
  4.  فراهم نمودن عادلانه و بهینه شرایط و فرصت‌ها برای فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی همه اعضای هیأت علمی و دانشجویان رشته‌ها و مقاطع مختلف
  5.   کاربردی نمودن پژوهش ها مبتنی بر نیاز جامعه