بهره گیری از فناوریهای جدید، ایجاد فضای تواًم با خلاقیت و نوآوری، دستیابی به حداکثر کارایی و اثربخشی در راستای تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه سلامت و کسب جایگاه برتر در بین مراکز مشابه کشوری در طی چهار سال آینده چشمانداز پیش روی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.