HSE

اين واژه از سه بخش تشكيل مي شود كه توجه به هر يك از آنها امري ضروري است   

 

        

          Health                        بهداشت

 

Safety                             ایمنی          

         
محیط زیست                    Environment   

 

 

 

به عبارتی : مجموعه‌اي متشكل از اجزاء بهم پيوسته در راستاي تحقق اهداف معين بهداشت شغلي، ايمني و زيست محيطي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در يك سازمان در چارچوب برنامه‌ريزي،سازماندهی،هدایت و کنترل اجرا

 

 

 

 

 

نظام مدیریتHSE  سعی در بهبود وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست یک مجموعه داردو مجموعه استانداردهای  ۱۴۰۰۰و۱۸۰۰۰              OHSAS الزاماتی رابرای این معقوله‌ها پیش بینی کرده‌است. طرح ریزی و داشتن برنامه‌ای مشخص و از پیش تدوین شده از  شرطهای  ISO  می‌باشد و مدیریت HSE را در شناسایی راه درست یاری می‌نماید. داشتن خط مشی زیست محیطی و ایمنی برای یک مجموعه افقهای دید را روشن می‌نماید و استقرار چرخهPDCA : طرح ریزی - انجام - بررسی - اقدام و بازنگری) باعث پویایی مجموعه و بهبود مستمر خواهد شد.

 

شناخت جنبه‌های مختلف کار از نظر HSE و حرکت به سوی بهبود مستمر از اهداف استاندارد کردن روشهای اجرایی است. بعد از شناخت مجموعه و بررسی تحلیلی وضعیت موجود مدیریت باید سرسپردگی و تعهد خود را اثبات نماید و این اولین قدم در استقرار سیستم است؛ که بوجود آورنده خط مشی مجموعه‌است؛ و افق دید را مشخص می‌نماید. در مرحله طرح ریزی و مدون کردن فرایندها باید دقت شود و شاخصها که از مهمترین فرایند است به خوبی تشخیص داده شود که معیار درستی برای ارزیابی صحیح فرایند بوجود آورد.