هدف نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زیست

 

ارائه روشي هدفمند بر پايه استانداردهاي موجود براي حصول اطمينان از اينكه مخاطرات بالقوه و بالفعل موجود در زمينههاي بهداشت، ايمني و محيط زيست بطور دقيق و بطور مؤثر حذف و يا كنترل ميگردند.

مدیریت ایمنی :

هدف از مدیریت ایمنی استقرار، اندازه گیری و ارزیابی عملکرد، روش ها و برنامه ها جهت شناسایی، تجزیه و تحلیل، تصحیح و بهبود مسائل مربوط به ایمنی کارکنان که منجر به کاهش هزینه/حوادث گردد.

مدیریت بهداشت :

بررسی بهداشت شغلی برای ترویج شرایط کار سالم از طریق ایجاد مکانیزم های عملی برای کنترل خطرات و رعایت مسائلی نظیر بهداشت فردی، بهداشت روانی، درمان کارکنان و ... می باشد.

 

مدیریت زیست محیطی:

   

توسعه و پیاده سازی مدیریت و ارزیابی زیست محیطی موارد ذیل را در بر می گیرد:

  

1. حفاظت از محیط زیست انسانی و طبیعی

 

2. نظارت بر منابع طبیعی به خصوص منابع طبیعی تجدید ناپذیر

3. جلوگیری از آلوده شدن محیط و منابع و هدر رفت منابع

 

4. کنترل، انتشار ، دپو و دفع بهداشتی فاضلاب، زباله ها و مواد دور ریز در محیط

 

مشخصات مهم اهداف:

 

واقعي و دست يافتني باشند.

 

مشخص و قابل سنجش باشند.

 

داراي محدوديت زماني باشند.

 

نتايج و خروجي ها در هدف گذاريها مشخص باشند.

 

هدفها را بايد از راه مشاركت تعيين كرد.