کارشناس تحول اداری : گلسا شهام

تلفن: 88391410

شرح وظایف

1-      برگزاری و شرکت در جلسات تحول اداری

2-     انجام امور فرایندها و مستندسازی کلیه فرایندها

3-     نظارت بر انجام طرح تکریم ارباب رجوع و توزیع و جمع آوری فرمهای نظرسنجی و تجزیه و تحلیل آنها

4-     بررسی پیشنهادات در کمیته های پیشنهادات و تهیه صورتجلسات