مدیر میز خدمت : خانم افسانه ترکمانی

تلفن: 88391410

شرح وظایف

1-     نظارت بر یکپارچه سازی خدمات در پیشخوان میز خدمت و دبیرخانه مرکزی دانشکده پیراپزشکی

2-     نظارت بر انجام دادن کلیه فرایندهای معاونت مربوطه و اصلاح فرایند مکاتبات با هدف کاهش زمان پاسخگویی و مراجعات حضوری واحدهای مختلف و نیز کاهش مکاتبات کاغذی

3-     نظارت بر تسهیل پاسخگویی به مراجعین و ذی نفعان درونی و بیرونی دانشکده به گونه ای که ضمن حذف مراجعه حضوری، قابل رصد و پیگیری غیرحضوری باشد

4-     همکاری و هماهنگی با ریاست دانشکده، معاونین دانشکده، سرپرست IT، کلیه مدیران پایه و کارکنان دانشکده

5-   نظارت بر انجام فرایند نظرسنجی جهت اجرای طرح تکریم ارباب رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متصدی میز خدمت : سید رضا هاشمی اونجی

تلفن: 88982903

شرح وظایف

1-     انجام دادن کلیه فرایندهای معاونت های دانشکده  بصورت الکترونیک در پیشخوان میز خدمت

2-     اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و توزیع و جمع آوری فرمهای نظر سنجی از ارباب رجوع

3-     پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی لازم به آنها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متصدی آموزشی میز خدمت : حسین اقلیدی

تلفن: 88982903

شرح وظایف

1-     انجام دادن کلیه فرایندهای معاونت های دانشکده  بصورت الکترونیک در پیشخوان میز خدمت

2-     اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و توزیع و جمع آوری فرمهای نظر سنجی از ارباب رجوع

3-     پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی لازم به آنها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متصدی طرح تکریم ارباب رجوع : سیدرضا هاشمی اونجی

تلفن: 88982903

شرح وظایف

1-     پاسخگویی به مراجعین و ذی نفعان درونی و بیرونی دانشکده

2-     همکاری و هماهنگی با ریاست دانشکده، معاونین دانشکده، سرپرست IT، کلیه مدیران پایه و کارکنان دانشکده

3-     انجام فرایند نظرسنجی جهت اجرای طرح تکریم ارباب رجوع