سرپرست تدارکات:اکبر آقا صادقی                       شماره تماس:88982905

شرح وظایف:

1-نظارت بر کلیه امور کارپردازی واحد متبوع و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی

2-استعلام بها قبل از خرید اجناس وگزارش آن به مقام مافوق

3-دریافت درخواست های جدید

4-انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق