خط مشی (HSE   سازمان)

 

 

سیاست مرسوم از طرف مدیر سازمان که در جهت تعریف نقش ایمنی در هریک از عناصر و سطوح سازمان و پاسخگویی نسبت به رعایت فعالیت/شرایط ایمن اتخاذ می گردد را خط مشی سازمان گویند که در مرحله بالاتر به طرح ریزی برنامه بهبود سازمان  منجرمی گردد. این کار با هدف از بین بردن و یا به حداقل رساندن ریسک و زیان ناشی از حوادث، کاهش هزینه ها، رفع مسائل حقوقی و بهره وری و رضایت مندی شغلی صورت می گیرد.