خط مشی (HSE   سازمان)

 

 

سیاست مرسوم از طرف مدیر سازمان که در جهت تعریف نقش ایمنی در هریک از عناصر و سطوح سازمان و پاسخگویی نسبت به رعایت فعالیت/شرایط ایمن اتخاذ می گردد را خط مشی سازمان گویند که در مرحله بالاتر به طرح ریزی برنامه بهبود سازمان (HSE PLAN منجرمی گردد. این کار با هدف از بین بردن و یا به حداقل رساندن ریسک و زیان ناشی از حوادث، کاهش هزینه ها، رفع مسائل حقوقی و بهره وری و رضایت مندی شغلی صورت می گیرد (