وظايف واحد ايمني، بهداشت ومحیط زیست(HSE)


 

1)  سياستگزاري، برنامه ريزي آموزشي و نظارت بر بهداشت و ايمني آزمايشگاه ها و ساير محيط هاي کاري در واحد هاي مختلف دانشکده .

 

۲)  برگزاری جلسات توجیهی با مسئولين واحدهاي مختلف دانشكده و همسو کردن افکار پرسنل در راستای ارتقاء سطح ايمني، بهداشت ومحیط زیست.

 

۳)  بررسي وضعيت موجود دانشكده وطرح مسائل ومشكلات حفاظتي وبهداشتي درجلسات وارائه پيشنهادات لازم به رياست دانشكده جهت رفع نواقص وايمن سازي محيط دانشكده.

 

۴) مستند سازي كليه فعاليتهاي كميته .   

   

5)  تهيه دستورالعمل هاي لازم براي انجام كار مطمئن ، سالم وبدون خطر وهمچنين استفاده صحيح از لوازم وتجهيزات بهداشتي وحفاظتي درمحيط كارو آشناسازي كليه كاركنان دانشكده  با اين دستورالعمل ها.

 

6) برنامه ريزي و نظارت بر حسن اجراي ضوابط کمي و کيفي مصوبه توسط کميته ایمنی،بهداشت،محیط زیست.

 

7) بازديد و بررسي منظم مطابق با برنامه از قبل تدوين شده از واحد هاي مختلف دانشکده و آزمايشگاه ها وبوفه دانشكده جهت اطلاع از وضعيت بهداشت و ايمني ونظارت بر حسن استفاده از تجهيزات حفاظتي وبهداشتي وارزيابي تجهيزات حفاظت فردي (PPE)

 

8) مطرح نمودن سريع هر گونه عامل زيان آور براي سلامتي افراد شاغل در دانشکده و محيط زيست جهت رفع سريع معضل.

 

9)  طراحی چک لیست های بازرسی بر پایه"ايمني، بهداشت ومحیط زیست". 

 

10)   بررسي، جمع آوري و ثبت صحيح اطلاعات وآمارحوادث دردفتر ثبت حوادث  و تجزيه و تحليل حوادث تعيين ضريب تكرار وضريب شدت سالانه حوادث و اعلام به مديريت واحد و مسئولين ذيربط جهت جلوگيري از تكرار آنهاو شناسائی و ارزیابی پتانسیل های بالقوه خطردر دانشکده.

 

11) اتخاذ تصميمات وارائه راه حل هاي مناسب بر اساس اطلاعات موجود در جهت رفع نواقص ايمني وبهداشتي .

 

(تبصره):کميته مي تواند از فعاليتهايي در واحدهاي تابعه دانشکده که مغاير بهداشت و ايمني بوده و ايجاد خطرات حاد براي سلامتي دانشجويان و کارکنان و يا محيط زيست مي نمايد ممانعت نموده و پس از دادن تذکرات و اخطارهاي لازم از فعاليت هاي واحدهايي که ضوابط کميته را رعايت ننموده و از آنها تخطي کنند با هماهنگي رياست دانشکده جلوگيري کند.

 

12)  برنامه ريزي براي اجراي برنامه هاي آموزشي جهت سرپرستان آزمايشگاه هاي تحقيقاتي، کارشناسان، دانشجويان و ساير پرسنل به نحوي که علاوه بر ارتقاء سطح آگاهي، موجب تغيير در نگرش ،باورها و عملکرد رفتارهاي بهداشتي محققين و پرسنل شده تا در اجراي سالم سازي محيط کار مشارکت فعال جويند.

 

13)  برنامه ريزي براي اجراي برنامه هاي آموزشي جهت سرپرستان آزمايشگاه هاي تحقيقاتي، کارشناسان، دانشجويان و ساير پرسنل به نحوي که علاوه بر ارتقاء سطح آگاهي، موجب تغيير در نگرش ،باورها و عملکرد رفتارهاي بهداشتي محققين و پرسنل شده تا در اجراي سالم سازي محيط کار مشارکت فعال جويند.

 

14)نظارت برامکانات درمانی وتجهیزات جعبه کمکهای اولیه .

 

 

15)  نظارت و کنترل فني و مهندسي بر سيستم هاي آب، برق، گاز و اطفاء حريق وعملکرد سیستمهای تهویه با هماهنگي تاسيسات.

  

16) جمع آوري اطلاعات مربوطه ازنقطه نظر مسائل حفاظتي وبهداشتي وعوامل زيان آور(شيميايي،فيزيكي وبيولوژيك) در محيط دانشکده وتنظيم وتكميل فرم صورت نواقص موجود باهمكاري كارشناسان آزمايشگاه ها.

 

17) تهيه دستور العمل هاي بهداشتي لازم براي کار در آزمايشگاه ها، و پيگيري جهت اجراي دقيق آنها .  

 

 

18)   بررسي عوامل ارگونوميک و ارائه راه حل هاي مناسب جهت انجام صحيح کارها و يا تغييرات لازم در فعاليت مورد نظر و ارائه پيشنهادات در خصوص مناسب بودن مواد و ابزار و وسايل مورد استفاده در محيط کار و آزمايشگاه ها.

 

19)  نظارت مستقيم بر حسن اجرای تفکیک،‌ بازیافت، جمع آوري، انتقال و دفع بهداشتي پسمانهاي توليدي علی الخصوص  پسماندهاي خطرناک آزمايشگاهي. مطابق قوانین و بخشنامه های ابلاغ شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست.

 

20) ارتقاء آگاهی و فرهنگ حفاظت ازمحیط زیست کارکنان با برگزاری کلاسهای آموزشی،سمیناروتوزیع پمفلت.

 

 

21)  برنامه ريزي براي تعامل هرچه بیشتر با سازمان حفاظت محیط زیست در جهت حذف آلاینده ها و صیانت از منابع طبیعی.

 

 

22)  بازرسی های ادواري از کلیة تجهیزات ایمنی و آتش نشانی دانشکده.

 

 

23)  برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی ایمنی و آتش نشانی .

 

 

24) برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه كمكهاي اوليه ومدیریت بحران و ایجاد آمادگی پرسنل در شرایط اضطراری. 

 

 

25) نظارت وپيگيري لازم بر انجام ادواري آزمایشات و معاینات پزشکی كاركنان خدماتي.

 

 

26) نظارت بر چگونگی تهیه و توزیع وسایل ایمنی و حفاظتي.

 

 

27) تامین،حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسمانی روانی و اجتماعی کارکنان در هر شغلی که هستند.

 

 

28) نظارت بر نحوه صحیح استفاده از مواد ضدعفونی کننده وگندزدایی صحیح سطوح.

 

 

29) راه اندازي بخش HSE سايت دانشكده باهماهنگي مستول سايت.

 

 

30) نظارت بر نحوه سم پاشي و اجراي پروژه هاي مبارزه با حشرات و جوندگان.

 

*سايرامورمربوطه كه دراين رابطه ممكن است درآينده مطرح شود.