کارشناس امور اداری: گلسا شهام

تلفن: 88391410

شرح وظایف

1- تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال ، ترمیم، حقوق ، مرخصی ، معذوریت ، ترفیع، با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

2- رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوطه به امور استخدام ، تبدیل وضعیت استخدامی، ترفیع ، بازنشستگی و تعیین برقراری حقوق بازنشستگی

3- شرکت در کمیسیون ها و جلسات مختلف

4- رابط اتوماسیون دانشکده

5-رابط آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشکده

6- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

 

 

سرپرست امور رفاهی:  گلسا شهام

تلفن: 88391410

شرح وظایف

1-     انجام امور مربوط به بیمه کارکنان

2-     انجام امور مربوط به تسهیلات رفاهی کارکنان

3-     انجام امور مربوط به وام های کارکنان

4-    انجام کلیه امور محوله از سوی مافوق

 

متصدی دبیرخانه: مریم مختاری

تلفن: 88391410

شرح وظایف

1-   ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در دفاتر مربوطه

2-    تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها

3-    تهیه گزارشات مورد نیاز مافوق

4-    نظارت بر انجام امور دبیرخانه

5-    انجام سایر امور محوله از سوی مافوق

 

 

مسئول بایگانی : سید مجتبی قاسمی اونجی

تلفن: 88982903

شرح وظایف

1-     حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق، اسناد و مدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوطه بر اساس روش تعیین شده، پیوست کردن پرونده ها یا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور

2-      نظارت بر انجام امور بایگانی

3-     تحویل پرونده های مختومه به بایگانی راکد با اجازه مقام مافوق

4-     انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق