ابرازهايي كه با كنترل آنها مي‌توان به اهداف نظام دست يافت

 

 

 

 

 *برنامه‌ريزي براي اجرايي نمودن خط‌مشي و اهداف استراتژي سازمان

 

*تعيين ساختار سازماني و مسئوليت‌هاي قابل اجرا توسط بخش‌هاي مختلف

 

*تعيين روش گزارش، تحقيق و  تجزيه و تحليل حوادث

 

*تعيين و بررسي كليه مباحث مرتبط با محيط زيست و فعاليت‌هاي شركت يا سازمان 

 

*تعيين عناوين و برنامه‌ريزي دوره‌هاي آموزشي بهداشت، ايمني و محيط زيست براي كليه سطوح مختلف سازماني

*تعيين پروانه‌هاي كار مورد نياز و روش‌هاي اجرايي آنها

*تعيين و فراهم نمودن زمينه مذاكرات مستقيم كاركنان و مديريت در خصوص موضوعات مربوط به بهداشت ايمني و محيط زيست
 

*تعيين روش‌هاي انجام كار، تعمير و نگهداري بطريق ايمني و مطابق با استانداردها

 

*تعيين و بررسي موارد مرتبط با طب صنعتي كاركنان

 

*تعيين اصول پيشگيري و كنترل حريق

 

 *تعيين اعضاء و تشكيل كميته‌های ایمنی ، بهداشت و محیط زیست