کارشناس حسابداری :  سارا زاهد

تلفن:88982905-168

شرح وظایف

1-  دریافت دستور و برنامه کار از سوی رئیس واحد

2-  بررسی و رسیدگی به کلیه لیستهای حقوق و مزایا، اضافه کار، محرومیت از مطب و سایر مزایای پرسنلی

3-  رسیدگی به کلیه امور مربوط به دریافت و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان

4-  رسیدگی و ارسال لیستهای بیمه، مالیات و سایر کسورات حقوق به ادارات مربوطه و اخذ تأییدیه آن

5-  صدور گواهی کسر از حقوق و ضمانت و ارسال تأییدیه گواهی های صادره به مراجعه ذیربط

 

کارپرداز: سید یونس سلیمان نیا

تلفن:88982905-168

شرح وظایف

1-رسیدگی داخلی اسناد کارپردازی

2- تنظیم کلیه اسناد کارپردازی و سایر موارد

3- تنظیم اسناد جهت ارائه به کارشناس رسیدگی دانشگاه

4- معرفی معاملات فصلی کلیه اسناد

5- بایگانی و پشت مهر نمودن کلیه اسناد کارپردازی

6- رابط سیستم تدارکات الکترونیک  

 

امین اموال: عبدالکریم سپهری

تلفن:88982905-168

شرح وظایف

1-     دریافت دستور و برنامه کار از رئیس واحد

2-     صدور پروانه خروج برای اموال جهت تعمیرات و سایر امور

3-     تهیه صورت اموال زائد و اسقاط و پیگیری وضعیت آنها از رئیس واحد و اخذ مجوز از معاونت توسعه دانشگاه جهت اسقاط یا اهدای اموال مذکور

4-     ثبت قبض اموال و حواله انبار و تخصیص پلاک و نصب آن بر روی اموال غیر مصرفی