منشور اخلاقی

هدف ما جلب رضایت کلیه ذینفعان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه اعم از مدیران ارشد، کارشناسان ، کارکنان ، بیمارستانها ، دانشکده ها ، شرکت ها و موسسات می باشد.

مبنای عملکرد ما قوانین حاکم بر کشور در راس آن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. ماخود را موظف به رعایت حقوق کلیه ذینفعان می دانیم و ارایه خدمت همراه با ادای احترام به مقام شامخ کلیه عزیران موجب افتخار ماست. سعی ما در گره گشایی از مشکلات کلیه همکاران میباشد.