شورای فرهنگی دانشکده پیراپزشکی

اعضاء حقیقی و حقوقی:

رئیس دانشکده،معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده،نماینده نهاد رهبری در دانشگاه،نماینده هیئت علمی،کارشناس فرهنگی دانشکده،نماینده بسیج کارکنان

نمایندگان تشکل های دانشجویی فعال(بسیج دانشجویی،انجمن اسلامی دانشجویان،مرکز پژوهش های دانشجویان،منتورینگ،کانون قرآن و عترت،کانون مهدویت،تربیت بدنی،شورای صنفی دانشجویان)

جلسات شورای فرهنگی باید بصورت ماهیانه برگزار شود که با توجه به شرایط بیماری کرونا بعضی جلسات حضوری و بعضی آنلاین تشکیل میشود.جلسات بصورت جداگانه با هر تشکل نیز در دستور کار این معاونت قرار دارد و بصورت منظم در حال برگزاری می باشد.