کمیته اخلاق

کمیته پژوهش در آموزش

کمیته مجازی سازی

کمیته توانمندسازی

کمیته آموزش مداوم

کمیته بازنگری برنامه های درسی

کمیته نظام آزمون و ارزیابی فراگیران