عوامل فيزيكي زيان آور:

 

- صدا

  -دما

- ارتعاش

- روشنائی

- اشعه

- فشار

 

- امواج الكترومغناطيس

 

عوامل شيميائي زيان آور:

 

- مواد معلق (شامل گرد وغبار، فيوم يا بخارات، فلزات، دود ، اسپري (

- گازها و بخارات

 

 

عوامل بيوژلويكي زيان آور:

- ويروسها

- باكتريها

- انگلها

- قارچها

 

 

عوامل ارگونوميك زيان آور:

- وضعيت نامطلوب بدني

- وارد شدن فشار بيش از حد بر روي اندام

- نبود تناسب جسماني و رواني ميان انسان و كار

- هل دادن و بلند كردن وكشيدن بار

- ابزار نامناسب

- استرس

 تنهائي