عوامل فيزيكي زيان آور:

 

- صدا

  -دما

- ارتعاش

- روشنائی

- اشعه

- فشار  

- امواج الكترومغناطيس

 

عوامل شيميائي زيان آور:

 

- مواد معلق (شامل گرد وغبار، فيوم يا بخارات، فلزات، دود ، اسپري (

 

- گازها و بخارات

 

 

عوامل بيوژلويكي زيان آور:

- ويروسها

 

- باكتريها

 

- انگلها

 

- قارچها

 

 

عوامل ارگونوميك زيان آور:

 

- وضعيت نامطلوب بدني

 

- وارد شدن فشار بيش از حد بر روي اندام

 

- نبود تناسب جسماني و رواني ميان انسان و كار

 

- هل دادن و بلند كردن وكشيدن بار

 

- ابزار نامناسب

 

- استرس

 

- تنهائي