بررسي نقش و كاركرد دانشگاه در توسعه اقتصادي جوامع مختلف ،‌نشان‌دهنده بروز تحولات شگرفي است كه جهان را با رويکرد جديدي از توسعه تحت عنوان اقتصاد مبتني بر دانش روبرو ساخت. امروزه جريان توسعه جوامع در حقيقت فرايندي است كه طي آن مقوله پژوهش در دو حوزه مشترك توليد (صنعت) و مبادله (اقتصاد) فعال است. طبق اين تعريف نقش و جايگاه مراكز علمي دانشگاهي بعنوان تامين كننده منابع انساني و هدايت‌كننده جريان فناوري حائز اهميت است. دانش، مادامي كه در حوزه پژوهش و تحقيقات بنيادي مطرح شود از چشم‌اندازي نامشخص و با ريسك بالاي سرمايه‌گذاري همراه است، اما زماني كه كاربردي شده و در حوزه فناوري و صنعت بصورت كالا و خدمات تجلي يابد، قابليت ثروت آفريني و ارزش‌گذاري اقتصادي پيدا مي‌كند. به بيان ديگر صنعت همان بستر واقعي ارتباط دهنده پژوهش و اقتصاد در چرخه تكامل است.

بر همين اساس دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه بعنوان مديريت مستقل در حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه راه‌اندازي شد و از تيرماه سال 1381 رسماً آغاز به كار نمود. همزمان با شروع کار دفتر ارتباط با صنعت ، انتقال فناوري بين دانشگاه و صنعت مورد توجه قرار گرفت و برنامه هاي متنوعي در اين حوزه تبيين و به مورد اجرا گذاشته شد.

 

کتابچه توانمندی های دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه

 

طرح های دانشکده پیراپزشکی در اولین همایش و نمایشگاه فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 اپلیکیشن آموزشی مبتنی بر اندروید برای مراقبان کودکان فلج مغزی