توجه توجه:

ازاساتیدعلاقه مند به روشهای نوین تدریس دعوت به همکاری میشودواز تمامی دانشجویان و اساتید شرکت کننده درخواست میشوداگر پیشنهاد و نقدی به این برنامه دارند از طریق شماره تلفن 88982815 و آدرس الکترونیک a-omidkhoda@tums.ac.irمسوولین اجرای برنامه در دانشکده را در جریان قرار دهند. 

 

اخبار و گزارشات روش های نوین یاددهی و یادگیری

محتوای الکترونیکی کلاس های درسی