**مرحله 1 "استعلام تاییدیه تحصیلی پایان دوره متوسطه" 

 

**مرحله 2  "ثبت نام اینترنتی در سامانه سیپاد"

 

**مرحله 3 "انتخاب واحد در سامانه سیپاد"

 

**مرحله 4 "سطح بندی زبان" 

 

**مرحله 5 "ثبت نام حضوری "

 

**نکات مهم آموزشی جهت دانشجویان ورودی جدید

 

**درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان پسر

 

**نحوه برگزاری کلاسها در نیمسال 991

 

**آشنایی با سامانه های آموزشی :

**آشنایی با معاونت آموزشی :