سامانه میز خدمت دانشکده پیراپزشکی در پی راه اندازی میزخدمت دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۹۷  راه اندازی شد.
این سامانه به منطور الکترونیک کردن تمام فرآیندهایی که در هیچ یک از سامانه های دانشگاه از جمله اتوماسیون اداری ،سیپاد و... وجود نداشت ایجاد شد. در حال حاضر در این دانشکده تمام فرآیندهای آموزشی که در سامانه سیپاد وجود نداره از طریق میزخدمت
و از راه دور بدون نیاز به حضور دانشجویان انجام می شود. همچنین فرآیندهای مربوط به کارکنان نیز که در سامانه های دانشگاهی وجود ندارد از طریق میز خدمت و به صورت الکترونیک انجام می شود.
کارکنان
حسین اقلیدی و سید رضا هاشمی

شماره تماس ۸۸۹۸۲۹۰۳                                                                                

فرایند میز خدمت   

میز خدمت الکترونیک