فرایند یک (فرایندهای استعلام تاییدیه تحصیلی،استعلام عملکرد ساعتی ماهانه دانشجوی دکترا،برگزاری آزمون،تصویب پروپزال)

فرایند دو(فرایندهای درخواست تسقیط شهریه،درخواست جهت اضافه کردن عضو به تیم پژوهش،درخواست رزرو سالن جهت برگزاری دفاع و پیش دفاع،درخواست مبنی بر حضور در مراکز پژوهشی)

فرایند سه(فرایندهای درخواست فرصت ارفاقی،درخواست معرفی به مرکز جهت انجام امور پژوهشی،دفاع از پایان نامه دانشجویان ارشد،دفاع از پایان نامه های دانشجویان دکترا)

فرایند چهار(فرایندهای فارغ التحصیلی،آرشیو سوالات،آزمون الکترونیک،امحاءسوالات)