نام سمت شماره تماس  
محمد معین افشاری               مسئول روابط عمومی 88983027
زهراشهماری کارشناس روابط عمومی 88983046