روابط عمومي دانشكده، پل ارتباطي دانشكده با مجموعه گسترده دانشگاه است و مسئوليت هماهنگي فعاليت‌ها و برنامه‌هاي اين دانشكده را با ساير زير مجموعه هاي دانشگاه به عهده دارد. روابط عمومي دانشكده مسئوليت خطير اطلاع رساني اخبار و اطلاعات مربوط به كاركنان و گروههاي كارمندي را در اختيار دارد. همچنين گرامي داشت مناسبت هاي كه منجر به ايجاد ، حفظ و بهبود روابط انساني ميان كاركنان و اعضاي هيئت علمي مي شود ، به عهده اين واحد است.