شماره
پایان
نامه

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استادراهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

1

علی ولی نژادی

طرح ترسیم جایگاه مفاهیم طب سنتی ایران در ساختار زبان مشترک ابر اصطلاحنامه و شبکه
معنایی

دکتر فریدون آزاده
دکتر حری

دکنر قاضی میر سعید
دکتر قریب

87/5/29

2

مجید نقی پور

بررسی زیر ساخت های مدیریت دانش درکتابخانه های مرکزی دانشگاههای علوم پزشکی
کشور

دکتر فریدون آزاده
دکتر درگاهی

دکنر قاضی میر سعید

87/11/29

3

سید بهمن میر علایی

ارزیابی وب گاه دانشگاه های علوم پزشکی منتخب کشور بر اساس معیارهای وب سنجی در
سال 2008میلادی

دکنر قاضی میر سعید
دکتر حجت زراعتی

دکتر فریدون آزاده

87/11/29

4

پریسا پاسیار

بررسی تطبیقی شرح درس مبانی کتابداری و اطلاع رسانی در مقاطع مختلف اموزشی
دانشگاههای منتخب ایران و جهان و ارائه راهکار پیشنهادی

دکنر قاضی میر سعید
دکتر حری

دکتر فریدون آزاده
امیر حسینی

88/6/11

5

ریحانه واعظ

بررسی صحت مقالات استنادی پایان نامه های دوره دکترای تخصصی پزشکی دانشگاههای
علوم پزشکی تهران و تبریز در سال 1386

دکتر فریدون آزاده

دکنر قاضی میر سعید
دکتر قریب

88/7/12

6

فاطمه افتخاریان

بررسی میزان تولیدات علمی دانشگاه های علوم پزشکی تهران و شیراز در پایگاههای
اطلاعاتی
 web of scienceو scopusو مقایسه انها طی سالهای 2008-2004میلادی

دکنر قاضی میر سعید

دکتر فریدون آزاده
دکتر حری

88/9/21

7

هیوا عبد خدا

مطالعه تطبیقی پوشش مجلات علمی ایرانی در پایگاههای اطلاعاتی منتخب جهانی در فاصله
2009-2005 سالهای

دکنر قاضی میر سعید

دکتر فریدون آزاده

89/4/15

8

الهه حسن زاده
دیزجی

بررسی سطح تعالی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل
سرآمدی
 EFQM

دکتر فریدون آزاده
دکتر درگاهی

نرگس نشاط

 

9

مرتضی همت

بررسی وضعیت خود استنادی نویسندگان و مجلات ایرانی و تاثیر آن بر شاخص هرش آن ها
در پایگاههای استنادی
 scopus -web of science

دکنر قاضی میر سعید
دکتر درگاهی

دکتر جیران خوانساری

90/3/31

10

نسرین مکانی

بررسی وضعیت سازماندهی مواد غیر کتابی در کتابخانه های دانشکده ای و بیمارستانی
دانشگاههای علوم پزشکی تهران و تبریز

دکتر فریدون آزاده

دکتر قریب

89/7/18

11

مسعود محمدی

بررسی و تحلیل روابط کتابشناختی کتاب های منتشره فارسی حوزه علوم پزشکی در فاصله
سال های 1389-1385بر اساس الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتاب شناختی

دکنر قاضی میر سعید

دکتر فریدون آزاده
دکتر نوروزی

90/8/29

12

شهناز نوری
سندیانی

بررسی نقش نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در تامین کتب مورد نیاز کتابخانه های دانشکده
ای دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی در سال 1389

دکتر فریدون آزاده

دکنر قاضی میر سعید

90/8/4

13

عبد الا حد نبی الهی

بررسی وضعیت نمایه شدن مجلات لاتین مصوب علوم پزشکی کشور در نمایه نامه های معتبر
جهانی و تبی ....

دکتر فریدون آزاده

دکنر قاضی میر سعید
دکتر قریب

91/4/27

14

تانیا آزادی

ارزیابی سامانه های تحت وب ارسال و داوری مقالات مجلات مصوب علوم پزشکی کشور در
1390 سال

دکتر فریدون آزاده

دکنر قاضی میر سعید
مهندس همتی

91/4/28

15

نادیا معتمدی

بررسی رابطه خود استنادی با ضریب تاثیر مجلات پزشکی لاتین ایرانی نمایه شده در پایگاه
wosو iscدر فاصله سالهای 2006-2009

دکتر قاضی میر سعید

دکتر فریدون آزاده
دکتر قانع

91/6/25

16

زهرا پور امینی

بررسی میزان همپوشانی مقالات پزشکی در پایگاههای web of science , scopusاز سال
2001 تا2010

دکتر قاضی میر سعید

دکتر فریدون آزاده

91/6/27

17

عاطفه علایی

بررسی میزان انطباق ساختار مقالات لاتین علوم پزشکی کشور در ( SCIE ) scienc17e
citation index –Expanded
نمایه نامه بر اساس استانداردهای پیشنهادی ونکور در سال 2010

دکتر قاضی میر سعید
دکتر فریدون آزاده

دکتر جیران خوانساری

91/6/27

18

زینب باقری

بررسی روش شناسی مقالات نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی تهران در .....

آقای علی بیک

خانم محقق

93/2/24

19

مژگان جان بزرگی

استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در تحلیل شاخص های عملکرد .....

دکتر اسکروچی

خنم منیری

93/2/17

20

مریم زرقا نی

بررسی نظر مدیران و دانشجویان مراکز آموزش مجازی ....

دکتر اسکروچی

خانم حسنی

93/2/17

21

مریم حاصلی

بررسی وضعیت استناد به منابع اینترنتی در مقالات مجلات علمی پژوهشی...

دکتر صدقی

دکتر رودباری

93/3/24

22

ناهید لونی

ترسیم نقشه های علمی علوم دارویی کشورهای منتخب خاورمیانه ......

خانم طلاچی

دکتر صدقی

93/3/17

23

رقیه علی پور

ارزیابی میزان آمادگی کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر قاضی میر سعید

دکتر فریدون آزاده

92/10/30

24

الهه امتی

بررسی مقایسه ای منابع منتخب پزشکی مبتنی بر شواهد بر اساس مجموعه معیار های ....

دکتر فریدون آزاده

دکتر قاضی میر سعید

93/3/19

25

امید یوسفیان زاده

بررسی ضرورت شکل گیری جایگاه کتابدار سیستم ها در عرصه فعالیت های کتابداری .....

دکتر قاضی میر سعید
دکتر فریدون آزاده

دکتر قریب

92/12/26

26

نادیا صنیعی

بررسی جایگاه علمی مراکز تحقیقاتی غددصدرون-ریز، دیابت و متابولیسم دانشگاههای علوم
پزشکی کشور بر اساس تولیدات علمی نمایه شده در پایگاههای اطلاعاتی منتخب با استفاده از
Exergyروش

دکتر قاضی میر سعید

دکتر فریدون آزاده

93/6/25

27

حسین دهداری راد

بررسی وضعیت شکاف دیجیتالی در بین اعضای هیات علمی گروههای آموزشی پروتزهای
دندانی دانشکده های دندانپزشکی دانشگاههای علوم پزشکی تهران در سال 1393

دکتر قاضی میر سعید

دکتر فریدون آزاده
دکتر شیخ شعاعی

93/11/29

28

شنبم ذوالفقار زاده

بررسی ساختار مقالات مجلات مصوب کتابداری وزارت علوم / تحقیقات و فناوری و تاثیر آن
در نمایه نامه استنادی جهان اسلام در فاصله سالهای 1391-1389

دکتر فریدون آزاده

دکتر قاضی میر سعید

93/6/25

29

محمد رضا چشم
یزدان

بررسی وضعیت آرشیو مجلات مصوب کمیسیون نشریات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش
پزشکی در مراکز دانشگاههای و ارائه الگوی پیشنهادی برای تکمیل و رقومی سازی آنها

دکتر فریدون آزاده

دکتر قاضی میر سعید

94/2/2

30

حمیرا اصلا نی

بررسی مقایسه ای منتخبی از موتورها و ابر موتورهای کاوش در بازاریابی اطلاعات
بیماریههای شکاف کام و لب در فاصله سالهای 2013-2015

دکتر قاضی میر سعید

دکتر فریدون آزاده

94/10/23

31

فریدخت سلحشوری

امکان سنجی ارائه خدمات مرجع مجازی در کتابخانه های دانشکده ای دانشگاههای علوم
پزشکی شهر تهران در سال 1394

دکتر فریدون آزاده

دکتر قاضی میر سعید

94

32

منیره قاسمی

تعیین نقش دهنده های ارتباطی بین اشیاء محتوایی بر اساس روابط مطرح در موجودیت های
گروه اول الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی

دکتر قاضی میر سعید

دکتر فریدون آزاده

93/11/25

33

پریسا بابایی خضر
لو

نیاز سنجی ارائه خدمات کتابداری بالینی به پزشکان و پرستاران در محور اثر بخشی بالینی ذر
بیمارستان منتخب در سال 1393

دکتر فریدون آزاده

دکتر قاضی میر سعید

94/4/15

34

زهرا اعظمی

برسی مولفه ای هوش هیجانی و رابطه آن با مهارت های تفکر انتقادی کتابداری شاغل در
کتابخانه ای دانشکده ای دانشگاههای علوم پزشکی تهران ،ایران،شهید بهشتی در سال
1393

دکتر فریدون آزاده

دکتر قاضی میر سعید
دکتر شیخ شعاعی

94/11/25

35

مهشید لطفی

بررسی محتوای برنامه های آموزشی دوره کارشنا سی ارشد کتا بخانه دیجیتال در کشور های
منتخب و ارائه برنامه آموزشی پیشنهادی در شاخه پزشکی در سال 95 -94

دکتر قاضی میر سعید

دکتر میترا قریب

95/5/27

36

زهرا جدیدی

بررسی میزان بکارگیری مدیریت اطلاعات شخصی ()PIMتوسط اعضای هیات
علمی دانشکده های پیراپزشکی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران در
1393سال

دکتر فریدون آزاده

دکتر قاضی میر سعید

94/9/24

37

آرزو شاهرضا

بررسي مقایسه¬ای میزان سهم زبان ملي كشورها در بروندادهای علمی با استفاده از پایگاه
استنادی اسکوپوس در فاصله سال های 2005تا 2014

دکتر فریدون آزاده

ملوک السادات حسینی
بهشتی

94/11/26

38

تابان دانایی

بررسی ارتباط جو سازمانی با ویژگی¬های شخصیتی کارکنان کتابخانه های دانشکده های
دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی در سال 1393

دکتر قاضی میرسعید

دکتر آزاده

94/11/4

39

طاهره صادقی

بررسی توان تکنیکی فناوری های NFCو RFIDدر بهبود ارائه خدمات کتابخانه های
دانشگاهی و مقایسه آن دو بر اساس الگوی
 Beredy

دکتر قاضی میر سعید

دکتر شیخ شعاعی

95/6/20

40

آرزو غمگسار

ارزیابی دستیاران دندانپزشکی دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و شاهد از
نحوه دستیابی و میزان استفاده از منابع لاتین الکترونیکی در سال 1394-1395

دکتر قاضی میر سعید

دکتر شیخ شعاعی

95/6/24

41

محمد زارعی

ارزیابی سطح کیفیت ارائه خدمات کتابخانههای بیمارستانی منتخب در طرح تحول نظام سلامت
بر اساس مدل لایب کوال و رتبهبندی آنها بر مبنای مدل ویکور در سال 1395

دکتر فریدون آزاده

دکتر قاضی میر سعید

95/11/95

42

حسین گرجی

بررسی كاربرد همراه افزارها در بهروزرسانی اطلاعات علمی پزشکان شاغل در بیمارستانهای
عمومی منتخب

دکتر فریدون آزاده
دکتر قریب

دکتر قاضی میرسعید

92/10/30

43

محمود قائمی زاده

بررسی وضعیت سواد سلامت الکترونیک دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشتههای منتخب
دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1394

دکتر قاضی میر سعید

دکتر فریدون آزاده

94/6/22

44

سیدملیحه امامی

بررسی مقایسه ای وضعیت برون دادهای علمی پژوهشگران مراکز تحقیقاتی دانشگاههای
علوم پزشکی تهران و اصفهان نمایه شده در پایگاه
¬های اطلاعاتی منتخب در فاصله
2009 -2013 سال
¬های

دکتر قاضی میرسعید

دکتر فریدون آزاده

94/11/21

45

خدیجه لایق

بررسی رابطه خلاقیت کارکنان کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران با کیفیت خدمات
ارائه شده به دانشجویان این دانشگاه

دکتر فریدون آزاده

دکتر شیخ شعاعی
دکتر قاضی میرسعید

95/11/9

46

لیلا فرهادی

بررسی مقایسه ای نقش شبکه های ارتباطی مجازی در تعاملات علمی دانشجویان پزشکی دانشگاه‌های تهران و ارومیه در سال تحصیلی 1394-95

دکتر قاضی میرسعید

ذکتر رضا صفدری

94

47

ندا رحیمی

ارزیابی منابع مورد استناد مقالات نشریات لاتین دندانپزشکی مصوب وزارت بهداشت نمایه
شده در
 Pubmed 2014-2015با استفاده از نمایه نامه های استنادی Scopusو Web of
Science: 1394

دکتر قاضی میرسعید

دکتر فریدون آزاده

95/6/23

48

رسول نصیریان
حسنلو

بررسی مقایسه ای شرایط محیط کار کارکنان کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه های منتخب
علوم پزشکی تهران با اصول ارگونومیک در سال 1395

دکتر قاضی میرسعید

دکتر فاطمه شیخ
شعاعی

95/11/30

49

پریسا صیاد

بررسی و مقایسه وضعیت کتابخانه های دانشکده ای دانشگاههای علوم پزشکی تهران، ایران
و شهید بهشتی بر اساس معیارهای دفتر کار سبز در سال 1394

دکتر قاضی میرسعید

دکتر فریدون آزاده

95/11/26

50

زهرا قاسمی اقبلاغی

تحلیل هم استنادی و هم رویدادی واژگان حوزه سلولهای بنیادی براساس مدارک نمایه شده در
پایگاه وب آو ساینس در طول سالهای 2013-2011در کشورهای منتخب با رویکرد تدوین
نقشه علمی

دکتر فریدون آزاده

دکتر قاضی میرسعید
دکتر فاطمه شیخ
شعاعی

95/3/30

51

فاطمه مسعودی

بررسی مقایسه¬ای میزان انطباق كلیدواژههای چكیده مقالات مجلات لاتین دندانپزشكی ایرانی
و همتایان آمریکایی آن نمایه شده در
 PubMedبا مش 2014

دکتر قاضی میرسعید

دکتر فریدون آزاده

95/6/24

52

پریسا صفائی

ارزیابی کیفیت وب سایت های فارسی حوزه بیماری های پوست ، مو و زیبایی براساس مقیاس
webmedQual وب مد کوال

دکتر فریدون آزاده

دکتر قاضی میرسعید

94/11/13

53

زهرا گنجی پور

ترسیم و تحلیل شکبه هم تالیفی مقالات حوزه دندانپزشکی ایران نمایه شده در ایگاه استنادی
2014 - 2010 در فاصله سالهای
Scopus

دکتر قاضی میرسعید

دکتر فریدون آزاده

95/11/13

54

متین شاهیوند

بررسی مقایسه ای وضعیت بازاریابی خدماتی کتابخانه های منتخب دانشگاه های علوم پزشکی
تهران و شهید بهشتی براساس مدل 7
Pدرسال 1396

دکتر قاضی میرسعید

دکتر فریدون آزاده

96/12/22

55

مهرنوش مختارنژاد

بررسی مقایسه ای میزان استفاده از شبکه های اجتماعی علمی و تاثیر آن بر عملکرد
پژوهشی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی شهر تهران
در سال 1396

دکتر قاضی میرسعید

دکتر فریدون آزاده

97/3/22

56

نینا ابازر خیریان

بررسی مقایسه ای وضعیت سواد دیجیتالی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی و
دانشکده ای دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی در سال 1396

دکتر قاضی میرسعید

دکتر فاطمه شیخ
شعاعی

-96/6/29
ش

57

سمیه مجیدی

بررسی نقش کتابخانه¬های عمومی زیرنظر نهاد کتابخانه¬های عمومی و سازمان فرهنگی و
هنری شهرداری شهر تهران در تامین نیازهای فرهنگی کاربران در سال 1393

دکتر فریدون آزاده

دکتر قاضی میرسعید

94/11/21

58

الناز دینخواه

بررسی میزان آگاهی کتا بداران و اطلاع رسانان شاغل در کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه
های علوم پزشکی مننتخب شهر تهران نسبت به رعایت کدهای اخلاق حرفه ای

دکتر فریدون آزاده

دکتر فاطمه شیخ
شعاعی

97/4/30
ش

60

وحیداوتادی

بررسی مقایسه ای میزان و نوع برونداهای علمی اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم
پزشکی متخب کشور در شبکه های اجتماعی پژوهشی آکادمیا و مندلی در سال 1015

دکتر قاضی میرسعید

دکتر فریدون آزاده

96/6/13

61

فرهاد مصطفایی

طراحی و ارزیابی سیستم اطلاع رسانی مبتنی بر تلفن همراه برای مراجعه کنندگان مرکز
سلول درمانی پژوهشگاه رویان تهران

دکتر لیلا شاهمرادی
دکتر رضا مقدسعلی

98/9/13

--------

62

محمد شریف
عسگری

بررسی رعایت اصول ارگونومی در کتابخانه ها و رابطه آن با اختلالات اسکلتی - عضلانی
کتابداران در دانشگاه های علوم پزشکی منتخب شهر تهران.

دکتر حمیده احتشام
دکتر حجت اله سلیمانی

دکتر داود حاصلی
دکتر احسا ن گروسی

98/10/15

63

رفعت خیابانی

تحلیل محتوایی ومقایسه آرای مفسران منتخب شیعه و اهل سنت
از آیات سلامت قرآن کریم

دکتر فریدون آزاده
دکتر نیکزاد عیسی زاده

دکتر قاضی میرسعید

97/4/25

64

فاطمه بقالها

بررسی کیفیت و قابلیت استفاده محتویات جزوات آموزشی بیماری ها در بیمارستان امام حسین
(ع )مقایسه آنها با یکدیگر در سال 1397

دکتر قاضی میرسعید

دکتر فریدون آزاده

97/6/25

65

فرزانه مقیم خانی

بررسی و مقایسه نیازهای اطلاعاتی بیماران مبتلا به سرطان در زمینه مراقبتهای تسکینی در
بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران در سال 1395

دکتر قاضی میرسعید

دکتر فریدون آزاده

1396

66

فهیمه رضائی زاده

علمسنجی جایگاه کشورهای خاورمیانه در تولید علم حوزه ایمنی¬شناسی و میکروبشناسی
بر اساس مقالات نمایه شده در اسکوپوس از 2009تا2018

دکتر منیره رحیم خانی
دکتر شیما مرادی
صومعه سرایی

----------

1398

67

زهرا کریمی آذر

بررسی مقایسهای شاخصهای آلتمتریک و استنادات مقالات پژوهشگران دندانپزشکی
دانشگاههای علوم پزشکی منتخب در
 Altmetric.comو Scopusدر فاصله سالهای
2018- 2014

دکتر قاضی میرسعید

----------

1398

68

فرزانه حبیبی

نقش کتابداربالینی در بهبود فرآیند تصمیم گیری های بالینی در بهش مراقبت ویژه کودکان در
بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران : یک مطالعه اقدام پژوهی

دکتر فاطمه شیخ شعاعی
دکتر مسعود محمد پور

دکتر سیدجواد قاضی
میرسعید

1398

69

افسانه سادات مکه

بررسی مقایسهایی برون دادهای علمی دانشگاه های علوم پزشکی منتخب کشور در شبکه
1395 در سال
ResearchGate

دکتر قاضی میرسعید

دکتر فریدون آزاده

1396

70

سمیه دهقانی سا نیج

سنجش تعاملات دانشگاه صنعت و دولت کشور ایران در مقالات علمی حوزه مهندسی پزشکی
با استفاده ازر مدل مارپیچ سه گانه

دکتر اسماعیل مصطفوی
دکتر حجت اله سلیمانی

دکتر حمیدرضا
ضرغامی

1399

71

مریم عظیمی

ترسیم و تحلیل ساختار علمی برون‌دادهای حوزه‌ی تراریخته در بازه زمانی 2010-2019 در پایگاه استنادی وب‌آوساینس

دکتر ناهید عین اللهی

دکتر فرزانه فضلی

دکتر حاصلی

1399

72

علیرضا یاور

بررسی نیازهای اطلاعاتی و تجارب زیسته بیماران بهبود یافته کووید-19 و خانواده‌های آن‌ها

دکتر فاطمه شیخ شعاعی

دکتر زهرا بتولی

سارا احمدی زاده

1400

73

زینب السادات نوربخش

آسیب شناسی وضعیت نشر کتاب های حوزه ی پزشکی در ایران با رویکرد پدیدارشناسی

دکتر فاطمه شیخ شعاعی

دکتر داریوش مطلبی

دکتر فضلی

1400