کارکنان آزمایشگاه کوید-19 دانشکده پیراپزشکی:

-         ریاست و مسئول فنی آزمایشگاه:  آقای دکتر شعبان علیزاده (دکترای هماتولوژی و فلوشیپ علوم آزمایشگاهی بالینی)

-         کارکنان بخش PCR:

o       خانم دکتر زهرا کاشانی خطیب (دکترای هماتولوژی)

o       آقای دکتر مصطفی صابریان (دکترای سلولی و مولکولی)

-         کارکنان بخش استخراج ژن:

o       آقای دکتر رضا افریشم (دکترای بیوشیمی بالینی)

o       خانم مینا مواساتی (کارشناس علوم آزمایشگاهی)

o       خانم یاسمن جدیدی (کارشناس علوم آزمایشگاهی)

-         کارکنان بخش تحویل نمونه:

o       آقای میلاد حسنعلی

o       آقای مجید ابراهیمی

-         بخش جوابدهی:

o       خانم مهرانگیز لطفی

 

این آزمایشگاه شامل 4 بخش اصلی است که همه فرآیندهای لازم از تحویل نمونه، استخراج RNA ویروسی، فرآیندهای انجام PCR و تجزیه و تحلیل آن و جوابدهی در مجموعه آزمایشگاهی ساختمان شماره 3 دانشکده انجام می شود.