بخش های اصلی آزمایشگاه کوید-19 دانشکده پیراپزشکی شامل:

 

1- بخش تحویل نمونه  شامل اتاق تحویل نمونه که دارای سیستم تهویه جهت حفظ ایمنی زیستی کارکنان است.

2-آزمایشگاه استخراج ژن که فرآیند استخراج RNA ویروسی را به دو روش اتوماتیک و غیراتوماتیک انجام می دهد. سیستم تهویه این آزایشگاه طبق دستورالعمل BSL-3 طراحی و تجهیز شده است. تجهیزات اصلی این آزمایشگاه شامل:

a.     دستگاه  Automatic Liquid Handling جهت استخراج RNA ویروسی

b.     دستگاه Refrigerator Centrifuge

c.      دستگاه Laminar Flow

d.     دستگاه های Vortex  و Thermoblock و Microfuge

3-آزمایشگاه PCR که در آن ژن های ویروسی مورد آنالیز قرار می گیرد. تشخیص نتایج حاصل از وجود و یا عدم وجود ویروس دراین بخش انجام می شود. آزمایشگاه PCR شامل 3 بخش است:

e.     Clean Room: با امکانات موجود در این بخش، مسترمیکس در شرایط کاملا استریل و عاری از ژن تهیه می شود. این بخش دارای ورک استیشن مخصوص و تجهیزات لازم است.

f.       Pre-PCR: در این بخش نمونه گذاری انجام می شود. تمامی فرآیندهای لازم برای آماده سازی نمونه ها جهت PCR در این بخش صورت می گیرد.

g.      PCR: این بخش دارای دستگاه های Real time PCR و تجهیزات وابسته به آن است که عمل سنتز cDNA و آمپلیفیکیشن ژن و همچنین تجزیه و تحلیل تشخیصی در این بخش انجام می گیرد.

4-بخش جوابدهی: این بخش دارای اتصال به سامانه وزارت بهداشت است و همکاران این بخش به محض آماده شدن نتایج، اطلاعات لازم را جهت دسترسی تیم درمانی بیمارستان ها در سامانه درج می نمایند.