خوشه‌بندی موضوعی مقالات پراستناد حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی (دانلود)

مقالات داغ در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی (دانلود)

مجلات با بیشترین مقاله در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی (دانلود)

مجلات با بیشترین مقاله از کشور ایران در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی (دانلود)