در خصوص نمره زبان انگلیسی دانشجویان دوره دکترای تخصصی ورودی 1400-1399

 

با توجه به پیشنهاد مرکز سنجش آموزش پزشکی در هفتاد و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مقرر شد، دانشجویان دوره دکتری تخصصی (PhD) ورودی سال تحصیلی 1400-1399 تازمان امتحان جامع، ملزم به کسب نمره آزمون زبان انگلیسی بر اساس مصوبات شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی می باشند.

از آزمون سال تحصیلی 1401-1400 و به بعد درس زبان انگلیسی با ضریب مناسب به دروس آزمون ورودی داوطلبین دوره دکتری تخصصی (PhD) اضافه خواهد شد و دانشجویان پذیرفته شده تا زمان امتحان جامع ملزم به کسب نمره آزمون زبان انگلیسی بر اساس مصوبات شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی می باشند.